سبک های اسنادی و سبک های یادگیری همگرا - واگرا در دانشجویان افسرده و عادی

سبک اسنادی, افسرده,عادی